homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Disyembre

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

       

shim1

Is 26:1-6

Aw 118

Mt 7:21,24-27

shim2

Is 29:17-24

Aw 27

Mt 9:27-31

shim3

Sn Francisco Javier

Is 30:19-21, 23-26

Aw 147

Mt 9:35-10:1,5,6-8

shim4

Ika-2 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 11:1-10

Aw 72:1-2,7-8,12-13,17

Rom 15:4-9

Mt 3:1-12

shim5

Is 35:1-10

Aw 85

Lc 5:17-26

shim6

Is 40:1-11

Aw 96

Mt 18:12-14

shim7

Sn Ambrosio, obispo / Doktor ng Simbahan

Is 40:25-31

Aw 103

Mt 11:28-30

shim8

DAKILANG KAPISTAHAN NG KALINISLINISANG PAGLILIHI KAY MARIA

Gn 3:9-15,20

Aw 98

Eph 1:3-6,11-12

Lc 1:26-38

shim9

Is 48:17-19

Aw 1

Mt 11:16-19

shim10

Sir 48:1-4,9-11

Aw 80

Mt 17:9,10-13

shim11

IKA-3 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 35:1-6,10

Aw 146:6-7,8-9,9-10

Stg 5:7-10

Mt 11:2-11

shim12

Zec 2:14-17

Jdt 13

Lc 1:26-38

shim13

Zep 3:1-2,9-13

Aw 34

Mt 21:28-32

shim14

Is 45:6-8,18,21-25

Aw 85

Lc 7:18-23

shim15

Is 54:1-10

Aw 30

Lc 7:24-30

shim16

Is 56:1-3,6-8

Aw 67

Jn 5:33-36

shim17

Gn 49:2, 8-10

Aw 72

Mt 1:1-17

shim18

IKA-4 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 7:10-14

Aw 24

Rom 1:1-7

Mt 1:18-24

shim19

Jgs 13:2-7,24-25

Aw 71

Lc 1:5-25

shim20

Is 7:10-14

Aw 24

Lc 1:26-38<

shim21

Sg 2:8-14

Aw 33

Lc 1:39-45

shim22

1 Sm 1:24-28

1 Sm 2

Lc 1:46-56

shim23

Mal 3:1-4, 23-24

Aw 25

Lc 1:57-66

shim24

2 Sm 7:1-5,8-12,14,16

Aw 89

Lc 1:67-79

shim25

HATINGGABI SA PAGSILANG NG PANGINOON

Is 9:1-6

Ps96

Ti 2:11-14

Lc 2:1-14

DAKILANG KAPISTAHN NG PAGSILANG NG PANGINOON

Is 52:7-10

Aw 98

Heb 1:1-6

Jn 1:1-18

shim26

SN Esteban

Acts 6:8-10;7:54-59

Aw 31

Mt 10:17-22

shim27

SN JUAN EBANGHELISTA

1 Jn 1:1-4

Aw 97

Jn 20:1,2-8

shim28

MGA MARTIR NA INOSENTE

1 Jn 1:5-2:2

Aw 124

Mt 2:13-18

shim29

1 Jn 2:3-11

Aw 96

Lc 2:22-35

shim30

KAPISTAHAN NG BANAL NA MAG-ANAK

Sir 3:2-6,12-14

Aw 128

Col 3:12-21

Mt 2:13-15,19-23

shim31

1 Jn 2:18-21

Aw 96

Jn 1:1-18

 

 

BACK TO TOP

 

divider

 

shim

Enero 2017

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

BIYERNES

SABADO

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS

Blg 6:22-27

Aw 67:2-3, 5, 6, 8

Gal 4:4-7

Mt 5:1-12

shim2

Ang Dakilang Sn Basilio at Gregorio ng Nazianzen

1 Jn 2:22-28

Aw 98

Jn 1:19-28

shim3

Karaniwang Araw ng Kapaskuhan

1 Jn 2:29–3:6

Aw 98

Jn 1:14a,12a

shim4

Karaniwang Araw ng Kapaskuhan

1 Jn 3:7-10

Aw 98

Jn 1:35-42

shim5

Karaniwang Araw ng Kapaskuhan

1 Jn 3:7-10

Aw 98

Jn 1:35-42

shim6

Karaniwang Araw ng Kapaskuhan

1 Jn 5:5-13

Aw 147

Mk 1:7-112

shim7

Karaniwang Araw ng Kapaskuhan

1 Jn 5:14-21

Aw 14

1 Jn 5:14-21

shim8

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Is 60:1-6

Aw 72

Ef 3:2-3,5-6

Mt 2:1-12

shim9

KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG SA PANGINOON D

Is 42:1-4, 6-7

Aw 29:1-2,3-4,3,9-10

Mt 3:13-17

ALTERNATIBONG PAGBASA

Is 40:1-5, 9-11

Aw 104

shim10

Heb 2:5-12

Aw 8:2,5,6-7,8-9

Mk 1:21-28

shim11

Heb 2:14-18

Aw 105:1-2,3-4,6-7,8-9

Mk 1:29-39

shim12

Heb 3:7-14

Aw 95:6-7,8-9,10-11

Mk 1:40-45

shim13

Heb 4:1-5

Aw 78:3,4, 6-7, 8

Mk 2:1-12

shim14

Heb 4:12-16

Aw 19:8,9,10,15

Mk 2:13-17

shim15

KAPISTAHAN NG PANGINOONG HESUS, ANG BANAL NA SANGGOL

Is 9:1-6

Aw 98

Eph 1:3-6,15-18

Mk 10:13-16

shim16

Heb 5:1-10

Aw 110

Mk 2:18-22

shim17

Heb 6:10-20

Aw 111

Mk 2:23-28

shim18

Heb 7:1-3, 15-17

Aw 110

Mk 3:1-6

shim19

Heb 7:25-8:6

Aw 40

Mk 3:7-12

shim20

Heb 8:6-13

Aw 85

Mk 3:13-19

shim21

Sta Agnes, birhen/martir

Heb 9:2-3,11-14

Aw 47

Mk 3:20-21

shim22

IKA-3 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 8:23-9:3-1

Aw 27

1 Cor 1:10-13,17

Mt 4:12-23

shim23

Heb 9:15, 24-28

Aw 98

Mk 3:22-30

shim24

Heb 10:1-10

Aw 40

MK 3:31-35

shim25

PAGBABAGONG BUHAY NI SAN PABLO,APOSTOL

Acts 22:3-16

Aw 117

Mk 16:15-18

shim26

Sn Timoteo at Titus, mga obispo

Heb 10:19-25

Aw 24:

Mk 4:21-25

shim27

Heb 10:32-39

Aw 37

Mk 4:26-34

shim

shim28

Heb 11:1-2,8-19

Luke 1

Mk 4:35-41

shim

shim29

IKA-4 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Zep 2:3; 3:12-1

Aw 146

1 Cor 1:26-31

Mt 5:1-12

shim30

Heb 11:32-40

Aw 31

Mk 5:1-20

shim

shim31

Sn Juan Bosco, pari

Heb 12:1-4

Aw 22

Mk 5:21-43

       

 

BACK TO TOP

 

divider

 

Febrero 2017

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

     

shim1

Heb 12:1-4

Aw 22

Mk 5:21-43

shim2

KAPISTAHAN NG PAGDADALA KAY HESUS SA TEMPLO

Mal 3:1-4

Aw 24

Heb 2:14-18

Lc 2:22-40

shim3

Sn Blas, obispo/martir

Heb 13:1-8

Aw 27

Mk 6:14-29

shim4

Is 58:7-10

Aw 72

Mk 6:45-52

shim5

IKA-5 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 58:7-10

Aw 29

1 Cor 2:1-5

Mt 5:13-16

shim6

Sn Pablo Miki at mga kasamang martir

Gn1:1-19

Aw 104

Mk 6:53-56

shim7

Gn 1:20-2:4

Aw 8

Mk 7:1-13

shim8

Gn 2:4-9,15-17

Aw 104

Mk 7:14-23

shim9

Gn 2:18-25

Aw 128

Mk 7:24-3

shim10

Sta Escolastica, birhen

Gn 3:1-8

Aw 32

Mk 7:31-37

shim11

Gn 3:9-24

Aw 90

Mk 8:1-10

shim12

IKA-6 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Sir 15:15-20

Aw 119

1 Cor 2:6-10

Mt 5:17-37

shim13

Gn 4:1-15, 25

Aw 50

Mk 8:11-13

shim14

Sn Cirilo, monghe at Metodio, obispo

Gn 6:5-8; 7:1-5,10

Aw 29

Mk 8:14-21

shim15

Gn 8:6-13, 20-22

Aw 116

Mk 8:22-26

shim16

Gn 9:1-13

Aw 102

Mk 8:27-33

shim17

Gn 11:1-9

Aw 33

Mk 8:34-9:1

shim18

Heb 11:1-7

Aw 145

Mk 9:2-13

shim19

IKA-7 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Lv 19:1-2, 17-18

Aw 103

1 Cor 3:16-23

Mt 5:38-48

shim20

Sir 1:1-10

Aw 93

Mk 9:14-29

shim21

Sir 2:1-11

Aw 23

Mt 16:13-19

shim22

KAPISTAHAN NG LUKLUKAN NI APOSTOL SAN PEDRO

1 Pt 5:1-4

Aw 23

Mt 16:13-19

shim23

Sn Policarpio, obispo/martir

Sir 5:1-8

Aw 1

Mk 9:41-50

shim24

Sir 6:5-17

Aw 119

Mk 10:1-12

shim25

Sir 17:1-15

Aw 103

Mk 10:13-16

shim26

IKA-8 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 49:14-15

Aw 62

1 Cor 4:1-5

Mt 6:24-34

shim27

Sir 17:20-24

Aw 32

Mk 10:17-27

shim28

Sir 35:1-12

Aw 50

Mk 10:28-31

       

 

BACK TO TOP

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP

English Filipino